Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

3 cách đơn giản để tìm tiến trình hoặc dịch vụ đang listen trên cổng server

Port server đại diện cho một điểm cuối giao tiếp và được liên kết với một tiến trình hoặc dịch vụ nhất định trong một hệ điều hành. Trong hướng dẫn ngắn này, chúng tôi sẽ chỉ ra các cách khác nhau để tìm các tiến trình hoặc dịch vụ đang listen trên một cổng cụ thể trong Linux.

3 cách tìm tiến trình hoặc dịch vụ đang listen trên cổng server

1. Sử dụng command netstat

Lệnh netstat được sử dụng để hiển thị thông tin liên quan đến kết nối mạng, bảng định tuyến và hơn thế nữa. Nó có sẵn trên tất cả các hệ điều hành giống Unix bao gồm cả Linux và cả trên HĐH Windows.

Trong trường hợp bạn chưa cài đặt lệnh trên, bạn có thể cài đặt theo hướng dẫn sau

$ sudo apt-get install net-tools  [On Debian/Ubuntu & Mint] 
$ sudo dnf install net-tools    [On CentOS/RHEL/Fedora and Rocky Linux/AlmaLinux]
$ pacman -S netstat-nat       [On Arch Linux]
$ emerge sys-apps/net-tools     [On Gentoo]
$ sudo dnf install net-tools    [On Fedora]
$ sudo zypper install net-tools   [On openSUSE] Sau khi cài đặt, bạn có thể sử dụng nó với lệnh grep để tìm quá trình hoặc dịch vụ đang lắng nghe trên một cổng cụ thể trong Linux như sau
$ netstat -ltnp | grep -w ':80' Trong lệnh trên:
l - yêu cầu netstat chỉ hiển thị socket đang listen.
t - yêu cầu hiển thị các kết nối tcp.
n - hướng dẫn nó hiển thị địa chỉ số.
p - cho phép hiển thị process ID và tên process.
grep -w - hiển thị kết quả khớp với chuỗi (: 80). Tức đang tìm các process hoặc service đang listen ở port 80.

2. Sử dụng lệnh lsof

Lệnh lsof (List Open Files) được sử dụng để liệt kê tất cả các tệp đang mở trên hệ thống Linux.

Để cài đặt nó trên hệ thống của bạn, hãy nhập lệnh bên dưới.

$ sudo apt-get install lsof   [On Debian, Ubuntu and Mint]
$ sudo yum install lsof     [On RHEL/CentOS/Fedora and Rocky Linux/AlmaLinux]
$ sudo emerge -a sys-apps/lsof [On Gentoo Linux]
$ sudo pacman -S lsof      [On Arch Linux]
$ sudo zypper install lsof   [On OpenSUSE]  

Để tìm tiến trình hoặc dịch vụ đang lắng nghe trên một cổng cụ thể, bạn sử dụng lệnh như bên dứoi.

$ lsof -i :80

3. Sử dụng lệnh fuser 

Lệnh fuser hiển thị PID của các tiến trình sử dụng các tệp hoặc hệ thống tệp được chỉ định trong Linux.

Bạn có thể cài đặt lệnh theo hướng dẫn sau:

$ sudo apt-get install psmisc   [On Debian, Ubuntu and Mint]
$ sudo yum install psmisc     [On RHEL/CentOS/Fedora and Rocky Linux/AlmaLinux]
$ sudo emerge -a sys-apps/psmisc [On Gentoo Linux]
$ sudo pacman -S psmisc      [On Arch Linux]
$ sudo zypper install psmisc   [On OpenSUSE] 

Bạn có thể tìm thấy tiến trình hoặc dịch vụ đang listen trên một port cụ thể bằng cách chạy lệnh bên dưới.

fuser 80/tcp

Sau khi chạy lệnh trên sẽ hiển thị ID của tiến trình, bạn có thể sử dụng lệnh ps để tìm tên của tiến trình đang hoạt động trên cổng 80.

Bạn có thể tham khảo thêm hướng dẫn về VPS/Server tại đây.

==========================

P.A Việt Nam cung cấp đa dạng các cấu hình Máy Chủ Ảo và Máy Chủ Riêng
Cloud Server
Cloud Server Pro
Máy Chủ Riêng

Tham khảo các ưu đãi: https://www.pavietnam.vn/vn/tin-khuyen-mai/

5/5 - (1 bình chọn)
Exit mobile version