Cyberpanel v2.x – Dễ dàng sao lưu, phục hồi với Backup / Restore Incremental

  • Tuesday 23/06/2020

Ở bài viết backup website trên Cyberpanel không cho phép restore đè nếu website đã tồn tại, trường hợp các bạn chỉ cần restore dữ liệu hoặc riêng database mà không cần phải xóa cả website, các bạn tham khảo hướng dẫn sau:

Các dữ liệu sau khi backup theo incremental sẽ đặt tại /home/domain/incbackup

Truy cập và đăng nhập vào trang quản lý của Cyberpanel (mặc định https://IP:8090) với quyền admin

1/ BACK UP INCREMENTAL

Truy cập mục Incremental Back up > Create / Restore Incremental Back up > tick chọn site > Create Backup

Chi tiết các thông số:

  • Select Website: chọn website cần thực hiện backup incremental
  • Destination: chọn local
  • Backup content: Data, email, database tùy theo các bạn chọn hoặc có thể chọn toàn bộ

2/ RESTORE BACK UP INCREMENTAL

Cũng tại mục này, các bạn kéo xuống dưới cùng sẽ thấy restore point (điểm restore) để thực hiện restore với nhiều mốc thời gian tùy theo các bạn backup

Tick chọn RESTORE POINTS

Các bạn chú ý cột Type, cần thực hiện restore loại dữ liệu nào thì tick chọn RESTORE là xong.

  • data: tức là dữ liệu tại /home/domain/public_html gọi là source code
  • database: database tương ứng với file sql sẽ được restore

Kết quả sau khi restore (database)

3/ SCHEDULE BACK UP INCREMENTAL

Khác với hướng dẫn backup website, việc setup schedule backup incremental cho phép thực hiện tại local không cần phải đi qua server remote

Truy cập mục Incremental Back up > Schedule Back up (set lịch backup) > Add Destination

  • Select Destination: chọn local
  • Select Frequency: chọn hình thức backup weekly hoặc daily
  • Backup Content: data, email, database, các bạn có thể chọn tất cả
  • Select sites to be included in this job: tick chọn website cần set lịch backup này

Sau khi add xong, các bạn có thể xem lại các job schedule cũng như edit lại các task cần thay đổi, chọn EDIT

Chúc các bạn thành công.

 

Xem thêm các ưu đãi khác từ P.A Việt Nam : https://www.pavietnam.vn/vn/tin-tuc-chuong-trinh-khuyen-mai-ten-mien-hosting.html

 

Xem thêm các hướng dẫn khác về Cyberpanel tại https://kb.pavietnam.vn/?s=cyberpanel

Rate this post