Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 24-2015-TT-BTTTT ngày 18 tháng 8 năm 2015 quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet (10-10-2015)

  • Monday 10/08/2015

 

Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18 tháng 8 năm 2015, quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet, bao gồm: đăng ký, phân bổ, cấp, sử dụng, hoàn trả, tạm ngừng, thu hồi, giải quyết tranh chấp, đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động trong lĩnh vực Internet Việt Nam.

Thông tư 24/2015/TT-BTTTT  được cấu trúc thành 05 chương và 30 điều về nguyên tắc quản lý và sử dụng tài nguyên Internet bao gồm qui định về đăng ký, phân bổ, cấp, sử dụng, hoàn trả, tạm ngừng, thu hồi, giải quyết tranh chấp, đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động trong lĩnh vực Internet Việt Nam.

Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT có hiệu lực từ ngày 10/10/2015, bãi bỏ các quy định tại:

  1. Thông tư số 19/2014/TT-BTTTT ngày 05 tháng 12 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet;
  2. Điều 1 Thông tư số 09/2011/TT-BTTTT ngày 08 tháng 4 năm 2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 09/2008/TT-BTTTT ngày 24 tháng 12 năm 2008 và Thông tư số 12/2008/TTBTTTT ngày 30 tháng 12 năm 2008;
  3. Thông tư số 10/2008/TT-BTTTT ngày 24 tháng 12 năm 2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về giải quyết tranh chấp tên miền quốc gia ViệtNam “.vn”;
  4. Thông tư số 09/2008/TT-BTTTT ngày 24 tháng 12 năm 2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet.