Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Cá nhân được đăng ký dưới những nhóm tên miền .vn nào?

Cá nhân được đăng ký dưới những nhóm tên miền .vn  nào?

Cá nhân được đăng ký tên miền dưới .com.vn; .biz.vn; .net.vn; .edu.vn; .pro.vn; .health.vn; .name.vn; .ac.vn; .info.vn và một số trường hợp đặc biệt theo tên địa danh nơi họ sống và làm việc.

Rate this post
Exit mobile version