Các cách import/export quản lý Database Mysql

  • Thursday 13/02/2020

1. Phpmyadmin phổ biến nhưng chỉ import được những file .sql , .gz có dung lượng giới hạn

2. Bigdump
Cách làm : Download bigdump về
https://www.ozerov.de/bigdump.zip
Upload file database .sql lên server (ví dụ : test.sql), sau đó up file bigdump.php đã config rồi lên Host.

Sau đó trên web chạy : http://yoursite.com/bigdump.php và bấm Start –> ko báo lỗi gì là ok.

Các tham số đáng chú ý với bigdump :
$db_server = ‘localhost’; –> địa chỉ server
$db_name = ”; –> tên database
$db_username = ”; –> user
$db_password = ”; –> mật khẩu
$filename = ‘test.sql’; –> tên file database, ở đây là test.sql

$db_connection_charset = ‘utf8’; –> cái này quan trọng này, nếu không đúng database sẽ rất dễ bị lỗi tiếng Việt

3. Phần mềm Navicat
Khởi tạo kết nối đến Mysql Database.
Thực hiên chức năng Execue SQL File để import

4. Chạy Scripts ( khi có quyền root )
Lệnh export : #mysqldump -u [user] -p [database_name] > [backupfile].sql
nhập pass mysql vào
Lệnh import : #mysql -u [user] -p [database_name] < file.sql
nhập pass mysql vào