Các cách import/export quản lý Database Mysql

  • Thursday 13/02/2020

Các cách import/export quản lý Database Mysql

1. Phpmyadmin

Cách này phổ biến nhưng chỉ import được những file .sql , .gz có dung lượng giới hạn

2. Bigdump

Cách làm : Download bigdump về
https://www.ozerov.de/bigdump.zip
Upload file database .sql lên server (ví dụ : test.sql), tiếp theo up file bigdump.php đã config rồi lên Host.

Sau đó trên web chạy : http://yoursite.com/bigdump.php và bấm Start –> ko báo lỗi gì là ok.

Các tham số đáng chú ý với bigdump :
$db_server = ‘localhost’; –> địa chỉ server
$db_name = ”; –> tên database
$db_username = ”; –> user
$db_password = ”; –> mật khẩu
$filename = ‘test.sql’; –> tên file database, ở đây là test.sql
$db_connection_charset = ‘utf8’; –> cái này quan trọng này, nếu không đúng database sẽ rất dễ bị lỗi tiếng Việt

3. Phần mềm Navicat

Khởi tạo kết nối đến Mysql Database.
Thực hiên chức năng Execue SQL File để import

4. Chạy Scripts ( khi có quyền root )

Bạn cần phải có tài khoản root để thực hiện ssh vào Server và thực hiện các lệnh

Lệnh export : #mysqldump -u [user] -p [database_name] > [backupfile].sql
nhập pass mysql vào
Lệnh import : #mysql -u [user] -p [database_name] < file.sql
nhập pass mysql vào