Các câu lệnh GIT cơ bản

 • Friday 10/03/2023

GIT là một mã nguồn mở VCS (Version Control System) được sử dụng rộng rãi nhất cho phép bạn theo dõi các thay đổi được thực hiện đối với tệp. Các công ty và lập trình viên thường sử dụng GIT để phát triển phần mềm và ứng dụng.

Mọi người đều có thể sử dụng GIT vì nó có sẵn cho Linux, Windows, Mac và Solaris. Dưới đây là 1 số lệnh GIT cơ bản bạn cần biết.

 • git init

  git init sẽ tạo một kho lưu trữ cục bộ mới. Câu lệnh git sau sẽ tạo một kho lưu trữ ở thư mục hiện hành:

git init
 • Ngoài ra, bạn có thể tạo một kho lưu trữ trong một thư mục mới bằng cách chỉ định tên project:
git init [project name]
 • git clone

  git clone được dùng để sao chép một kho lưu trữ. Nếu kho lưu trữ nằm trên một máy chủ từ xa (1) hoặc clone từ một project trên github (2), hãy sử dụng:

git clone username@host:/path/to/repository
git clone https://github.com/user/repository.git
 • Ngược lại, hãy chạy lệnh cơ bản sau để sao chép kho lưu trữ cục bộ:
git clone /path/to/repository
 • git add

  sẽ thêm tất cả các tệp đã sửa đổi hoặc mới hoặc chưa được theo dõi. Và nó cũng thêm các thư mục con vào khu vực staging / index, các thư mục này được đưa vào git commit tiếp theo:

git add .
 • git commit

  sẽ tạo snapshot các thay đổi và lưu nó vào thư mục git.

git commit –m “Message to go with the commit here”
 • git config

  có thể được sử dụng để cấu hình riêng cho người dùng như email, tên người dùng, định dạng tệp, v.v. Ví dụ, lệnh thiết lập email sẽ như thế này:

git config --global user.email youremail@example.com
 • The –global flag cho biết bạn sẽ sử dụng email đó cho tất cả các kho lưu trữ cục bộ. Nếu bạn muốn sử dụng các email khác nhau cho các kho lưu trữ khác nhau, hãy sử dụng lệnh bên dưới:
git config --local user.email youremail@example.com
 • git status

  check trạng thái của những file bạn đã thay đổi trong thư mục làm việc, nếu không có thay đổi sẽ trả về kết quả .

git status
 • git push

  dùng để gửi các commits đến branch master của kho lưu trữ từ xa.

git push origin <master>
 • git checkout

  tạo nhánh mới và chuyển đến nhánh vừa tạo

command git checkout -b <branch-name>
 • Để chuyển sang 1 nhánh khác, bạn sử dụng lệnh:
git checkout <branch-name>
 • git remote

  sẽ cho bạn thấy tất cả kho lưu trữ từ xa. Câu lệnh sau sẽ hiển thị toàn bộ kết nối cùng với url của nó:

git remote –v
 • Để kết nối kho lưu trữ cục bộ với máy chủ từ xa, sử dụng lệnh bên dưới:
git remote add origin <host-or-remoteURL>
 • Trong khi đó, lệnh sau sẽ xóa một kết nối đến một kho lưu trữ từ xa chỉ định:
git remote rm <name-of-the-repository>
 • git branch

  sẽ liệt kệ, tạo hoặc xóa các nhánh. Nếu bạn muốn liệt kê toàn bộ nhánh hiện tại của kho lưu trữ, bạn sử dụng lệnh sau:

git branch
 • Nếu bạn muốn xóa một nhánh, sử dụng:
git branch –d <branch-name>
 • git pull

  cập nhật các thay đổi từ kho lưu trữ từ xa về kho lưu trữ cục bộ.

git pull
 • git merge

  dùng để merge 1 nhánh vào nhánh hiện tại.

git merge <branch-name>
 • git diff

  liệt kệ các xung đột. Trong trường hợp xem các xung đột với tệp cơ sở, sử dụng lệnh:

git diff --base <file-name>
 • Câu lệnh bên dưới được sử dụng để xem xung đột giữa các nhánh trước khi hợp nhất chúng:
git diff <source-branch> <target-branch>
 • Để liệt kê tất cả xung đột hiện tại, sử dụng:
git diff
 • git tag

  đánh dấu các commit chỉ định. Các lập trình viên thường sử dụng để đánh dấu các điểm phát hành như v1.0 và v2.0.

git tag <insert-commitID-here>
 • git log

  sử dụng để xem lịch sử của kho lưu trữ bằng cách liệt kê các chi tiết của các commit. Sử dụng lệnh git log sẽ có kết quả như bên dưới.

commit 8892bd04b27bb33235a2560d96414b9d62e4e451 (HEAD -> staging, origin/main, main)
Author: examble <example@gmail.com>
Date: Fri Feb 3 10:46:57 2023 +0700

upload

 • git reset

  sẽ đặt lại chỉ mục và thư mục làm việc về trạng thái commit cuối cùng.

git reset --hard HEAD
 • git rm

  có thể sử dụng để xóa file từ chỉ mục và thư mục làm việc.

git rm filename.txt
 • git show

  dùng để xem thông tin về bất kỳ đối tượng git nào.

git show
 • git fetch

  cho phép người dùng tìm nạp tất cả các đối tượng từ kho lưu trữ từ xa hiện không nằm trong thư mục làm việc cục bộ

git fetch origin
 • git rebase

  cho phép bạn phân tách, di chuyển và thoát commit. Và cũng có thể sử dụng nó để kết hợp hai nhánh lại với nhau. For instance:

git rebase master

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Bạn có thể tham khảo các bài viết hướng dẫn khác về VPS/Server tại đây.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

P.A Việt Nam cung cấp đa dạng các cấu hình Máy Chủ Ảo và Máy Chủ Riêng
Cloud Server
Cloud Server Pro
Máy Chủ Riêng

Tham khảo các ưu đãi: https://www.pavietnam.vn/vn/tin-khuyen-mai/

5/5 - (1 bình chọn)