Các domain .de, .jp, .eu phải gia hạn trước khi hết hạn 30 ngày

  • Thursday 14/11/2013

Chú ý: Các domain sau, khách hàng phải gia hạn trước khi hết hạn 30 ngày.

Nếu không tên miền sẽ bị hủy chứ không như các đuôi khác khi hết hạn vẫn gia hạn được