Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Các domain .de, .jp, .eu phải gia hạn trước khi hết hạn 30 ngày

Chú ý: Các domain sau, khách hàng phải gia hạn trước khi hết hạn 30 ngày.

Nếu không tên miền sẽ bị hủy chứ không như các đuôi khác khi hết hạn vẫn gia hạn được
Rate this post
Exit mobile version