Các lệnh thao tác trên Exim sử dụng Control Panel DirectAdmin

 • Wednesday 17/07/2013

Exim là một SMTP Server tốt, tuy nhiên đôi lúc bạn cũng phải thao tác để quản lý hàng đợi (Queue) trong trường hợp các user gởi quá nhiều email, hoặc bị Spam làm tắc nghẽn.

 • Hiển thị danh sách các email đang nằm trong Mail Queue:
  exim -bp
 • Xoá một mail đang nằm trong Queue:
  exim -Mrm {message-id}
 • Xoá toàn bộ email đang có trong Queue:
  exim -bp | awk '/^ *[0-9]+[mhd]/{print "exim -Mrm " $3}' | bash
 • Gửi toàn bộ email đang có trong Queue:
  /usr/sbin/exim -bp |awk '{print $3}' | xargs -n 1 -P 40 /usr/sbin/exim -v -M
 • Chỉ xem danh sách các email nào đang ở trạng thái Frozen:
  exim -bpr | grep frozen | wc -l
 • Xóa toàn bộ email ở trạng thái Frozen:
  exim -bpr | grep frozen | awk {'print $3'} | xargs exim -Mrm
  hoặc
  exiqgrep -z -i | xargs exim -Mrm
 • Chỉ xóa những email trạng thái Frozen đã hơn 1 ngày:
  exiqgrep -zi -o 86400

 

Nếu bị nghẽn thì có thể tham khảo cách xử lý theo hướng dẫn tại đây

 

 

 

 

 

 

 

Rate this post