Các phím tắt Bash thao tác trên terminal linux.

 • Monday 01/06/2020

Bash là command-line shell mặc định trên hầu hết các bản phân phối Linux, từ Ubuntu đến Debian đến Red Hat và Fedora. Bash cũng là shell mặc định đi kèm với macOS, và bạn có thể cài đặt một Linux-based bash environment trên Windows 10.

Danh sách các phím tắt này đã được kiểm tra trên các OS như CentOS, Red Hat, Debian và Ubuntu.

Bash shell có nhiều keyboard shortcuts khác nhau mà bạn có thể sử dụng. Chúng sẽ hoạt động trong bash trên bất kỳ hệ điều hành nào. Một số keyboard shortcuts có thể không hoạt động nếu bạn đang truy cập bash từ xa thông qua SSH hoặc phiên telnet, tùy thuộc vào cách bạn mapped các keys của mình.

 • Ctrl + A: Đưa con trỏ lệnh về đầu dòng
 • Ctrl + E: Đưa con trỏ lệnh về cuối dòng
 • Alt + F: Đưa con trỏ lệnh đi tới 1 word
 • Alt + B: Đưa con trỏ lệnh lùi về trước 1 word
 • Ctrl + U: Xóa toàn bộ dòng hiện tại
 • Alt + D: Xóa từ vị trí hiện tại của con trỏ đến cuối dòng
 • Ctrl + Shift + C: Copy
 • Ctrl + Shift + V hoặc Right Click hoặc Nút lăn của con chuột (Scroll/Middle Button): Paste
 • Ctrl + R: Phím tắt giúp tìm và thực thi lại các lệnh đã gõ, cách dùng:
  • Bấm Ctrl + R: Terminal sẽ xuất hiện chữ: reverse-i-search)`’:
  • Gõ 1 phần keyword liên quan đến command cần tìm, terminal sẽ thể hiện command đã gõ khớp với keyword.
  • Nếu chưa phải là lệnh mong muốn, tiếp tục bấm Ctrl + R để đổi command khác.
  • Nếu đúng lệnh mong muốn, gõ Enter để thực thi.