Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Các phím tắt Bash thao tác trên terminal linux.

Bash là command-line shell mặc định trên hầu hết các bản phân phối Linux, từ Ubuntu đến Debian đến Red Hat và Fedora. Bash cũng là shell mặc định đi kèm với macOS, và bạn có thể cài đặt một Linux-based bash environment trên Windows 10.

Danh sách các phím tắt này đã được kiểm tra trên các OS như CentOS, Red Hat, Debian và Ubuntu.

Bash shell có nhiều keyboard shortcuts khác nhau mà bạn có thể sử dụng. Chúng sẽ hoạt động trong bash trên bất kỳ hệ điều hành nào. Một số keyboard shortcuts có thể không hoạt động nếu bạn đang truy cập bash từ xa thông qua SSH hoặc phiên telnet, tùy thuộc vào cách bạn mapped các keys của mình.

Rate this post
Exit mobile version