Cách cài đặt Nodejs trên Ubuntu 20.04

  • Tuesday 18/07/2023

Cách cài đặt Node.js trên Ubuntu 20.04

Node.js là một môi trường runtime chạy JavaScript để lập trình phía server-side. Ngôn ngữ này cho phép các developer tạo ra các chức năng phụ trợ có thể mở rộng bằng JavaScript. Trong bài viết này, Vietnix sẽ hướng dẫn cho các bạn chi tiết 3 cách cài đặt Node.js trên Ubuntu 20.04.

Bước 1: Cập nhật hệ thống Mở terminal và chạy lệnh sau để cập nhật hệ thống của bạn:

sudo apt update
sudo apt upgrade

Bước 2: Cài đặt Node.js Sau khi cập nhật hệ thống, bạn có thể cài đặt Node.js bằng cách sử dụng một trong hai phương pháp sau:

Phương pháp 1: Sử dụng APT (nếu bạn muốn cài đặt phiên bản mặc định của Ubuntu):

sudo apt install nodejs

Sau khi bạn chạy lệnh trên, hệ thống sẽ tải xuống và cài đặt Node.js từ kho lưu trữ chính thức của Ubuntu.

Phương pháp 2: Sử dụng NodeSource PPA (nếu bạn muốn cài đặt phiên bản mới nhất của Node.js):

curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash -
sudo apt install nodejs

Trong ví dụ trên, chúng ta cài đặt phiên bản 14.x của Node.js. Bạn có thể thay đổi “14.x” thành phiên bản bạn muốn cài đặt (ví dụ: “12.x”, “16.x”,…).

Bước 3: Kiểm tra phiên bản Node.js Sau khi cài đặt xong, bạn có thể kiểm tra phiên bản Node.js đang chạy bằng cách chạy các lệnh sau:

node --version
npm --version

Lệnh đầu tiên sẽ hiển thị phiên bản Node.js và lệnh thứ hai sẽ hiển thị phiên bản npm (Node Package Manager).

5/5 - (1 bình chọn)