CÁCH CÀI ĐẶT NPM VÀ NODEJS VÀ HLS VIDEOS STREAMER CODE

  • Saturday 29/02/2020

SSH vào server chạy các lệnh tuần tự sau :

102 curl -sL https://rpm.nodesource.com/setup_10.x | sudo bash –
103 sudo yum install -y nodejs
104 sudo yum install gcc-c++ make
105 curl -sL https://dl.yarnpkg.com/rpm/yarn.repo | sudo tee /etc/yum.repos.d/yarn.repo
106 sudo yum install yarn
107 npm -v

wget https://github.com/videojs/videojs-contrib-hls/archive/v5.15.0.zip

unzip v5.15.0.zip

cd v5.15.0

npm install video.js@next

Code ví dụ :

<video id=example-video width=960 height=540 class=”video-js vjs-default-skin” controls>
<source
src=”https://example.com/index.m3u8″
type=”application/x-mpegURL”>
</video>
<script src=”video.js”></script>
<script src=”videojs.hls.min.js”></script>
<script>
var player = videojs(‘example-video’);
player.play();
</script>

 

4.6/5 - (57 bình chọn)