Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Cách để xử lý lỗi : Device eth0 does not seem to be present, delaying initialization

Khi mình vận hành một hệ thống Esxi ngày hôm nay, mình đã thử cố gắng sao chép(clone) một số máy chủ ảo Centos từ một máy chủ gốc. Nhưng sau khi hoàn tất, và hệ thống mới khởi động đến eth0, nó không thể kích hoạt đươc và báo lỗi :”Device eth0 does not seem to be present, delaying initialization.”


kiểm tra mạng:


# ifconfig
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:0 (0.0 b)

Thử start lại eth0


# ifup eth0


Device eth0 does not seem to be present, delaying initialisation


Để giải quyết điều này:


Xóa tập tin “networking interface rules” để nó có thể được tạo lại và khởi động lại hệ thống CentOS của bạn.


# rm /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules
# reboot

Địa chỉ MAC mới đã được sinh ra lại

# This file was automatically generated by the /lib/udev/write_net_rules # program, run by the persistent-net-generator.rules rules file. # # You can modify it, as long as you keep each rule on a single # line, and change only the value of the NAME= key. # PCI device 0x8086:0x100e (e1000) SUBSYSTEM==”net”, ACTION==”add”, DRIVERS==”?*”, ATTR{address}==”08:00:27:fe:c1:03″, ATTR{type}==”1″, KERNEL==”eth*”, NAME=”eth0″

 

Bây giờ bạn cần chỉnh tập tin /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0


Thêm HWADDR mới được tạo ra hoặc xóa nó
Xóa dòng UUID


Khởi động lại dịch vụ mạng


# service network restart
Shutting down interface eth0: [ OK ]
Shutting down loopback interface: [ OK ]
Bringing up loopback interface: [ OK ]
Bringing up interface eth0: Determining if ip address 192.168.1.99 is already in use for device eth0…
[ OK ]


Kiểm tra lại xem đã cấp đúng ip hay chưa :


# ifconfig
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 08:00:27:FE:C1:03
inet addr:192.168.1.99 Bcast:xxxxxxxx Mask:255.255.255.0
inet6 addr: fe80::a00:27ff:fefe:c103/64 Scope:Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:4400 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:129 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:387597 (378.5 KiB) TX bytes:19567 (19.1 KiB)


Hoàn tất, chúc bạn xử lý được lỗi trên.

Rate this post
Exit mobile version