Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Cách đếm dòng, từ, kí tự chữ cái từ tập tin trong linux!

wc chính là công cụ cần thiết để bạn có thể thực hiện đếm dòng, từ, kí tự chữ cái từ tập tin.

Một số tùy chọn cực kỳ hữu dụng trong câu lệnh

-w, –words -> prints the number of words
-l, –lines -> prints the number of lines
-m, –chars -> prints the number of characters

Ví dụ đếm số lượng từ trong 1 tập tin

root@www [/]# wc -w textfile.txt
8531 textfile.txt
root@www [/]#

Ví dụ đếm số lượng hàng trong một tập tin:

root@web [/]# wc -l textfile.txt
198 textfile.txt
root@web [/]#

Ví dụ đếm số lượng ký tự chữ trong một tập tin:

root@web [/]# wc -m textfile.txt
57678 textfile.txt
root@web [/]#

Nếu bạn muốn tìm hiểm thêm về câu lệnh có thể dùng

man wc

 

4.5 / 5 ( 131 bình chọn )
Exit mobile version