CÁCH FIX LỖI DATASKQ CHIẾM NHIỀU TÀI NGUYÊN (CPU HOẶC IO) TRÊN DIRECTADMIN

  • Monday 01/06/2020

Nếu Bạn thấy server chạy bị quá tải. Check lệnh top thấy “dataskq” load rất cao, chiếm hết CPU hoặc IO. Hãy thử làm theo hướng dẫn sau nhé

Bạn đăng nhập vào directadmin thấy message system bên phải đang rất nhiều

–> đây chính là nguyên nhân

Bạn SSH và server và thao tác các lệnh bên dưới để xóa bớt message system này

cd /usr/local/directadmin/data/admin

cp tickets.list tickets.list_bk     

echo "" > tickets.list

tail -n 10 tickets.list_bk > tickets.list

killall -9 dataskq

service directadmin restart