Cách tạo webmail với định dạng mail.domain.com trong directadmin!

  • Thursday 07/11/2019

Cách tạo webmail với định dạng mail.domain.com trong directadmin!

A. Đổi với các phiên bản < 1.5 trở về trước : 

Bạn cần phải thiết lập VirtualHost cho apache, bằng cách thêm một VirtualHost thứ 2 bên cạnh những domain chính.

#cd /usr/local/directadmin/data/templates
#cp virtual_host2.conf custom/
#cd custom/

Bạn edit file virtual_host2.conf vừa copy và thêm ở cuối dòng (dòng màu xanh là dòng mình thêm vào)

|?DOCROOT=`HOME`/domains/`DOMAIN`/public_html|
|?OPEN_BASEDIR_PATH=`HOME`/:/tmp:/usr/local/lib/php/|

|CUSTOM|
|?CGI=ScriptAlias /cgi-bin/ `DOCROOT`/cgi-bin/|
  ServerName www.|DOMAIN|
  ServerAlias www.|DOMAIN| |DOMAIN| |SERVER_ALIASES|
  ServerAdmin |ADMIN|
  DocumentRoot |DOCROOT|
  |CGI|


  ServerName mail.|DOMAIN|
  ServerAdmin |ADMIN|
  DocumentRoot /var/www/html/roundcube
  CustomLog /var/log/httpd/domains/|DOMAIN|.bytes bytes
  CustomLog /var/log/httpd/domains/|DOMAIN|.log combined
  ErrorLog /var/log/httpd/domains/|DOMAIN|.error.log

Save và chạy các lệnh sau để ghi lại file httpd.conf

#echo “action=rewrite&value=httpd” >> /usr/local/directadmin/data/task.queue
#/usr/local/directadmin/dataskq d

Bạn cũng phải cấu hình dns

#cd /usr/local/directadmin/data/templates
#cp dns_a.conf custom
#cd custom
#echo “mail=|IP|” >> dns_a.conf

Xong đã hoàn tất bạn chỉ cần trỏ mail A record đến ip server là được

B, Với các phiên bản Directadmin > 1.5 : 

 Vui lòng làm theo hướng dẫn sau 

 https://help.directadmin.com/item.php?id=92

 

Chúc các bạn thành công 

 

Rate this post