Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Cách tạo webmail với định dạng mail.domain.com trong directadmin!

Cách tạo webmail với định dạng mail.domain.com trong directadmin!

A. Đổi với các phiên bản < 1.5 trở về trước : 

Bạn cần phải thiết lập VirtualHost cho apache, bằng cách thêm một VirtualHost thứ 2 bên cạnh những domain chính.

#cd /usr/local/directadmin/data/templates
#cp virtual_host2.conf custom/
#cd custom/

Bạn edit file virtual_host2.conf vừa copy và thêm ở cuối dòng (dòng màu xanh là dòng mình thêm vào)

|?DOCROOT=`HOME`/domains/`DOMAIN`/public_html|
|?OPEN_BASEDIR_PATH=`HOME`/:/tmp:/usr/local/lib/php/||CUSTOM|
|?CGI=ScriptAlias /cgi-bin/ `DOCROOT`/cgi-bin/|
ServerName www.|DOMAIN|
ServerAlias www.|DOMAIN| |DOMAIN| |SERVER_ALIASES|
ServerAdmin |ADMIN|
DocumentRoot |DOCROOT|
|CGI|


  ServerName mail.|DOMAIN|
ServerAdmin |ADMIN|
DocumentRoot /var/www/html/roundcube
CustomLog /var/log/httpd/domains/|DOMAIN|.bytes bytes
CustomLog /var/log/httpd/domains/|DOMAIN|.log combined
ErrorLog /var/log/httpd/domains/|DOMAIN|.error.log

Save và chạy các lệnh sau để ghi lại file httpd.conf

#echo “action=rewrite&value=httpd” >> /usr/local/directadmin/data/task.queue
#/usr/local/directadmin/dataskq d

Bạn cũng phải cấu hình dns

#cd /usr/local/directadmin/data/templates
#cp dns_a.conf custom
#cd custom
#echo “mail=|IP|” >> dns_a.conf

Xong đã hoàn tất bạn chỉ cần trỏ mail A record đến ip server là được

B, Với các phiên bản Directadmin > 1.5 : 

Vui lòng làm theo hướng dẫn sau

https://help.directadmin.com/item.php?id=92

 

Chúc các bạn thành công

 

Rate this post
Exit mobile version