Cách tắt local mail server(hệ thống mail nội bộ) trong Directadmin!

  • Monday 02/03/2020

Khi bạn có một domain dùng email server ở nơi khác, nhưng trên hệ thống server chạy web dùng Directadmin cũng có một domain tương tự. Điều này dẫn đến khi gửi mail từ hệ thống server chạy web dùng Directadmin sẽ lầm lẫn ưu tiên mail local trước trong khi không có dịch vụ email này. Vì vậy chúng ta cần tắt mail local để xử lý theo các bước sau.

1. Log in vào directadmin control panel :

2)  Sau khi log in thành công, click ‘MX Records” dưới mục Email Management

3)   Bỏ check ở ô  nằm dưới mục “Local Mail Server“, sau đó Click  nút SAVE”