Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Cài đặt certificates qua MMC

  1. Thêm certificate snap-in

Để mở MMC. Click Start menu >> Run. Gõ lệnh mmc và nhấn OK.

Click vào File và chọn Add/Remove Snap-in.

Chọn tiếp Certificates trong danh sách Available snap-ins và click  vào nút Add để thêm mới.

Tiếp tục chọn Computer account và nhấn Next.

Chọn tiếp Local Computer và nhấn vào nút Finish để hoàn tất.

Trong phần Certificates. Click OKđể thêm console.

2. Import intermediate/root certificates.

Để intermediate certificate, chúng ta right-click vào Intermediate Certification Authority >> All Tasks >> Import

Tiếp tục import CA root certificate, right-click on Trusted Root Certification Authority >> All Tasks >> Import

Chọn vào nút Import và thực hiện theo import wizard.

Chọn đường dẫn file certificate, ca root vào chọn Next như ảnh.

Tiếp tục chọn nút Finish để hoàn thành việc import certificate.

Sau khi đã import xong, chúng ta có thể vào IIS –>> Bindings để setup cho site.

5/5 - (1 bình chọn)
Exit mobile version