Cài đặt Exchange Mail server 2013 trên Windows server 2012 R2

  • Thursday 13/02/2020

1. Giới thiệu:
– Đây là giao thức được tạo ra bởi Microsoft tương tự như IMAP và POP. Email của bạn sẽ giao tiếp với email client thông qua Microsoft Exchange Server và được đồng bộ tương tự như IMAP, tính năng này được gọi là Exchange Activesync.
– Nếu bạn dùng Hotmail hay Exchange Server Email, MAAPI hay Exchange ActiveSync, chúng sẽ cung cấp cho bạn tính năng đồng bộ kiểu đám mây, như IMAP.
– Công nghệ của Microsoft Exchange cũng có những tính năng và cơ chế hoạt động tương tự như IMAP, tuy nhiên lại thuộc sở hữu độc quyền của Microsoft.

o Exchange server 2013 là sản phẩm được phát triển từ Exchange server 2010 với những cải tiến vượt trội. Một vài sự thay đổi đáng kể là:
o Loại bỏ hub Transport Role và chỉ còn 2 Role chính là Mailbox và Client Access.
o Loại bỏ giao diện cũ là Exchange Management Console, cho phép thực hiện thao tác quản trị thông qua giao diện Web (Exchange Administration Center) và giao diện dòng lệnh Exchange Management Shell.
o Tăng cường High Availability cho hệ thống và khả năng tùy biến cao.
o Tích hợp SharePoint 2013 và Lync 2013.
– Trong bài viết này, ta sẽ trình bày thao tác cài đặt Exchange server 2013 trên Windows server 2012 tích hợp cả 2 Role là Mailbox và Client Access.

2. Chuẩn bị:
– DC2012: Domain Controller (domain noc.sieuthimaychu.vn) chạy trên Windows server 2012.
– EX2013: Domain member chạy Windows server 2012.

3. Quy trình thực hiện:
– Cài đặt các role và feature.
– Download và cài đặt các phần mềm cần thiết.
– Chuẩn bị Active Directory.
– Cài đặt Exchange server 2013.
– Kiểm tra OWA và gửi nhận Mail.

4. Cài đặt các role và feature:
– Cài đặt feature RSAT-ADDS: Mở Windows PowerShell và nhập lệnh sau: Install-WindowsFeature RSAT-ADDS

– Sau đó cài đặt gói Windows Components chứa những role và feature cần thiết cho việc cài đặt Exchange 2013 bằng lệnh: Install-WindowsFeature AS-HTTP-Activation, Desktop-Experience, NETFramework-45-Features, RPC-over-HTTP-proxy, RSAT-Clustering, RSATClustering-CmdInterface, Web-Mgmt-Console, WAS-Process-Model, Web-AspNet45, Web-Basic-Auth, Web-Client-Auth, Web-Digest-Auth, Web-Dir-Browsing, Web-Dyn-Compression, Web-Http-Errors, Web-Http-Logging, Web-Http-Redirect, Web-Http-Tracing, Web-ISAPI-Ext, Web-ISAPI-Filter, Web-Lgcy-Mgmt-Console, Web-Metabase, Web-Mgmt-Console, Web-Mgmt-Service, Web-Net-Ext45, WebRequest-Monitor, Web-Server, Web-Stat-Compression, Web-Static-Content, WebWindows-Auth, Web-WMI, Windows-Identity-Foundation

– Sau khi dòng lệnh báo thành công, bạn cần restart bằng lệnh shutdown –r –t 0.

5. Chuẩn bị Active Directory:
– Download và giải nén file cài đặt Exchange 2013: https://www.microsoft.com/en-us/down….aspx?id=41994
– Mở cmd (hoặc PowerShell), chuyển đến ổ đĩa chứa bộ cài đặt Exchange server 2013 và lần lượt thực hiện 2 lệnh sau để cập nhập cấu trúc shema và AD:
o Để cấu hình Schema, chúng ta chạy câu lệnh sau:
Setup.exe /PrepareSchema /IacceptExchangeServerLicenseTerms

– Lệnh này giúp kết nối đến the schema master và imports LDAP Data Interchange Format (LDIF) để nâng cấp chema phù hợp với Exchange 2013
o Kế tiếp, để cấu hình AD, chạy câu lệnh sau:
Setup.exe /PrepareAD /OrganizationName: <name domain> /IacceptExchangeServerLicenseTerms

6. Download và cài đặt các phần mềm cần thiết:
+ Download và cài đặt các phần mềm cần thiết theo thứ tự:
– Microsoft Unified Communications Managed API 4.0, Core Runtime 64-bit: https://www.microsoft.com/en-us/down….aspx?id=34992
– Microsoft Office 2010 Filter Pack 64 bit:
https://www.microsoft.com/en-us/down….aspx?id=17062
– Microsoft Office 2010 Filter Pack SP1 64 bit:
https://www.microsoft.com/en-us/down….aspx?id=26604
– Sau khi cài đặt xong các phần mềm ở trên, vào Control Panel – > Progam and Features -> gỡ cài đặt Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x64)

7. Cài đặt Exchange server 2013: – Chạy file setup.exe từ bộ cài đặt Exchange server 2013.
– Chọn Connect to the internet and check for update để cập nhật đầy đủ các bản vá lỗi cần thiết, sau đó nhấn Next

– Quá trình download các bản cập nhật diễn ra, xong click Next

– Chờ đợi quá trình copy các Files cần thiết và install Setup

– Xuất hiện màn hình Introduction, click Next

– Chấp nhận các thông tin bản quyền và click Next

– Cho phép kiểm tra sự cố online và gửi phản hồi cho Microsoft và click Next

– Chọn 2 Role cần thiết là Mailbox role và Client access role, sau đó click Next

– Chọn nơi lưu trữ và click Next

– Chọn No để không sử dụng chức năng Malware Protection (bảo vệ E-Mail bằng cách quét virus và spyware). Nếu muốn sử dụng chức năng này, bạn có thể chọn Yes. Sau đó click Next

– Chờ đợi quá trình kiểm tra và nhấn Install khi quá trình này hoàn tất

– Quá trình Setup diễn ra gồm 14 steps

– Sau khi cài đặt hoàn tất, click Finish
– Restart lại server
– Mở giao diện quản trị Exchange bằng cách mở trình duyệt web và gõ đường dẫn: https://ip_domain/ecp (vd: https://192.168.72.128/ecp)

– Đăng nhập vào, chọn ngôn ngữ và múi giờ, nhấn lưu

– Hiển thị giao diện quản trị của Exchange server 2013, được gọi là Exchange admin center

– Tạo một Mailbox để kiểm tra việc gửi và nhận mail: tại mục Người nhận click vào dấu +, chọn Hộp thư của người dùng, nhập thông tin người dùng mới và nhấn Lưu

– Sau khi hoàn thành việc trên, ta sẽ có 1 tài khoản mail cho người dùng mới

8. Kiểm tra OWA và gửi nhận mail:
– Mở trình duyệt web, vào đường dẫn https://ip_domain/owa và logon vào tài khoản admin

– Kiểm tra mở giao diện Outlook Web App thành công

– Gửi mail đến 1 tài khoản: click mục Thư mới, gõ thông tin tài khoản hoặc địa chỉ mail của người nhận và nội dung thư và click Gửi

– Tại Mục đã gửi sẽ xuất hiện thông tin mail mới gửi tức là ta đã gửi thành công

– Log out và vào tài khoản nhận mail để kiểm tra thư đến tại mục Hộp thư đến.

=> Như vậy, ta đã hoàn thành việc cài đặt Exchange 2013 trên Windows server 2012

Rate this post