Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Cài đặt Microsoft SQL Server trên Linux !

Microsoft SQL Server là cơ sở dữ liệu rất nổi tiếng của Microsoft. Nó được sử dụng rộng rãi trong trường học, doanh nghiệp vì dễ cài đặt và dễ sử dụng. Việc cài đặt Microsoft SQL Server trên Windows là khá dễ dàng . Bạn chỉ cần tải về cài đặt SQL Server Management Studio (SSMS) là sẽ được tự động cài đặt những thứ cần thiết. Tuy nhiên, trên CentOS/Ubuntu muốn sử dụng SQL Server lại phức tạp hơn một tí. Dưới đây là các bước cài đặt MSSQL trên Centos/Ubuntu

Yêu cầu cấu hình tối thiểu:

2 Core CPU

2G Ram

Cài đặt SQL Server trên CentOS/RHEL

Tải Microsoft SQL Server Red Hat repository

# curl https://packages.microsoft.com/config/rhel/7/mssql-server-2019.repo -o /etc/yum.repos.d/mssql-server-2019.repo

Cài đặt SQL Server

# sudo yum install -y mssql-server

Installed:
mssql-server.x86_64 0:14.0.1.246-6
Dependency Installed:
bzip2.x86_64 0:1.0.6-13.el7 gdb.x86_64 0:7.6.1-80.el7

Cấu hình SQL Server

Sau khi hoàn tất cài đặt packages, _ cần chạy script để cấu hình. Lựa chọn Edition cho SQL muốn sử dụng

Nhấp YES để chấp nhận license và password đạt yêu cầu 8 kí tự trở lên bao gồm kí tự viết hoa, viết thường, số, kí tự đặc biệt.

# sudo /opt/mssql/bin/sqlservr-setup


Microsoft(R) SQL Server(R) Setup

You can abort setup at anytime by pressing Ctrl-C. Start this program with the –help option for information about running it in unattended mode.

The license terms for this product can be downloaded from http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=746388 and found
in /usr/share/doc/mssql-server/LICENSE.TXT.

Do you accept the license terms? If so, please type “YES”: YES

Please enter a password for the system administrator (SA) account:password
Please confirm the password for the system administrator (SA) account:password
Setting system administrator (SA) account password…
Do you wish to start the SQL Server service now? [y/n]: y
Do you wish to enable SQL Server to start on boot? [y/n]: y
Created symlink from /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/mssql-server.service to /usr/lib/systemd/system/mssql-server.service.
Created symlink from /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/mssql-server-telemetry.service to /usr/lib/systemd/system/mssql-server-telemetry.service.
Setup completed successfully.

Cài đặt xong, kiểm tra nếu SQL Server service đang chạy

# systemctl status mssql-server
● mssql-server.service – Microsoft(R) SQL Server(R) Database Engine
Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/mssql-server.service; enabled; vendor preset: disabled)
Active: active (running) since Thu 2016-11-17 03:43:32 UTC; 7min ago

 

Cài đặt SQL Server trên Ubuntu

a. Nhập public repository GPG keys

# sudo wget -qO- https://packages.microsoft.com/keys/microsoft.asc | sudo apt-key add -

b. Đăng ký Microsoft SQL Server Ubuntu repository

Ubuntu 20.04:
# sudo add-apt-repository "$(wget -qO- https://packages.microsoft.com/config/ubuntu/18.04/mssql-server-2019.list)"

Ubuntu 18.04
# sudo add-apt-repository "$(wget -qO- https://packages.microsoft.com/config/ubuntu/18.04/mssql-server-2019.list)"

Ubuntu 16.04:
# sudo add-apt-repository "$(wget -qO- https://packages.microsoft.com/config/ubuntu/16.04/mssql-server-2019.list)"

c. Cài đặt SQL Server

# sudo apt-get update
# sudo apt-get install -y mssql-server

d. Cấu hình SQL Server

Cấu hình giống như hướng dẫn đối với CentOS

sudo /opt/mssql/bin/sqlservr-setup

Cài đặt xong, kiểm tra nếu SQL Server service đang chạy

systemctl status mssql-server

Cài đặt MsSql Tool

Để cài đặt, _ cần sử dụng quyền superuser # sudo su

a. Đối với CentOS/RHEL

Tải file cấu hình Microsoft Red Hat repository

# curl https://packages.microsoft.com/config/rhel/7/prod.repo > /etc/yum.repos.d/msprod.repo

Cài đặt MsSql Tool (YES để chấp nhận license term)

# sudo yum update
# sudo yum install mssql-tools unixODBC-devel

 

b. Đối với Ubuntu

Nhập GPG keys repository

# curl https://packages.microsoft.com/keys/microsoft.asc | sudo apt-key add -

Đăng kí Microsoft Ubuntu repository

Ubuntu 20.04:

# curl https://packages.microsoft.com/config/ubuntu/20.04/prod.list | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/msprod.list

Ubuntu 18.04:

# curl https://packages.microsoft.com/config/ubuntu/18.04/prod.list | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/msprod.list

Ubuntu 16.04:

# curl https://packages.microsoft.com/config/ubuntu/16.04/prod.list | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/msprod.list

Cập nhật hệ thống và cài đặt MsSql Tool

# sudo apt-get update
# sudo apt-get install mssql-tools unixodbc-dev

Kết nối và truy cập dữ liệu SQL Server

a. Kết nối cơ sở dữ liệu SQL Server

Để kết nối SQL Server trên Linux, _ cần sử dụng SQL Authentication. Chúng ta cần mở port SQL Server (mặc định là port 1433 qua tcp) trên Firewall.

Nếu thiết lập tường lửa bằng Iptables:

# iptables -A INPUT -p tcp -m tcp –dport 1433 -j ACCEPT

Nếu thiết lập tường lửa bằng FirewallD:

sudo firewall-cmd –zone=public –add-port=1433/tcp –permanent
sudo firewall-cmd –reload

Kết nối SQL Server qua sqlcmd với các thông số về SQL Server name (-S), username (-U) và password (-P)

# sqlcmd -S localhost -U SA -P ‘YourPassword’

Để kết nối từ xa, chỉ định tên máy hoặc IP cho thông số -S, ví dụ

# sqlcmd -S localhost -U SA -P ‘YourPassword’

b. Truy vấn cơ sở dữ liệu SQL Server

Sau khi kết nối thành công SQL Server có thể chạy các truy vấn đề trả về thông tin hoặc tạo các cơ sở dữ liệu. Sau đây là một số ứng dụng cơ bản

Truy vấn danh sách cơ sở dữ liệu

 

Tạo và sử dụng cơ sở dữ liệu mới

CREATE DATABASE testdb;
GO

Sử dụng CSDL testdb vừa tạo

USE testdb;
GO

Tạo và chèn dữ liệu vào 1 bảng trong cơ sở dữ liệu mới

Tạo 1 bảng gồm 3 trường:

– Trường số thứ tự ID (key), loại dữ liệu INT
– Trường tên Name, loại dữ liệu NVARCHAR
– Trường số lượng Quantity loại dữ liệu INT
CREATE TABLE inventory (id INT, name NVARCHAR(50), quantity INT);
GO
Nhập dữ liệu, mỗi dữ liệu 1 dòng, các trường ngăn cách nhau bởi dấu ,và bảo vệ dữ liệu bằng text qualifier ”

1, Banana, số lượng 150
2, Orange, số lượng 154

INSERT INTO inventory VALUES (1, ‘banana’, 150);
INSERT INTO inventory VALUES (2, ‘orange’, 154);
GO
Truy vấn bảng dữ liệu

Tìm kiếm những bản ghi có số lượng >152. Kết quả trả về orange

SELECT * FROM inventory WHERE quantity > 152;
GO
id name quantity
———– ————————————————– ———–
2 orange 154

(1 rows affected)

Thoát phiên làm việc Sqlcmd, gõ QUIT

Chúc các bạn thành công.

Rate this post
Exit mobile version