Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Cài đặt ssl miễn phí với Let’s Encrypt cho hosting trên Directadmin!

1. Log in vào tài khoản hosting, hoặc từ tài khoản admin vào bằng mục “Show All User”:

Kiểm tra user hosting đã enable “Secure SSL” hay chưa? vào  “Domain Setup”

2.  Click on the domain you want to enable “Secure SSL”. Nếu đã check thì bỏ qua

4. Quay trở lại trang quản lý ban đầu,  và click on “SSL Certificates”

5. Check vào chọn  “Free & automatic certificate from Let’s Encrypt“.

Nhập vào domain.com và email nếu chưa điền sẵn.

Chắc chắn là chỉ  domain.com và www.domain.com được lựa chọn.

hoàn tất click vào “save”.

6. Hoàn tất sẽ có thông báo như sau

Sau 10 phút thì SSL sẽ cài đặt thành công vào website.

4.6/5 - (60 bình chọn)
Exit mobile version