Cập nhật thông tin DUNS number

  • Tuesday 03/11/2020

Cập nhật thông tin DUNS number để xác thực SSL

Quý khách có 1 mã DUNS,

ví dụ: 2838332343

Nhưng khi REG SSL hay RENEW SSL,

Mà Quý khách có thay đổi thông tin như:

Số điện thoại

Organization

Địa chỉ

Khi đó Quý khách cần cập nhật mã DUNS để xác thực SSL

Quý khách truy cập vào link sau:

https://fedgov.dnb.com/webform/searchAction.do

Chọn Việt nam và click Continue

Quý khách nhập Business name với thông tin trên mã DUNS của Quý khách

Ví dụ:

Business Name : VIETNAM JOINT STOCK COMPANY

Và nhập mã cacha và Submit

Danh sách các DUNS với tên tương tự -> Quý khách DUNS Quý khách cần cập nhật

Sau dó chọn: View/Modify Your Information

Chọn Continue

Sau đó cập nhật thông tin:

Và Submit Your Changes  để thay đổi cập nhật:

Nếu có thay đổi sang số khác thì cần làm thủ tục thay đổi, thời gian dự kiến từ 5-14 ngày.

Sau khi thay đổi thông tin

Quý khách vui lòng kiểm tra email admin@domainname sẽ có 1 email gởi form thay đổi từ phía DUNs VietNam (@crif.com) gởi email.

Quý khách điền form theo giấy phép kinh doanh và gởi lại để họ update lại thông tin cho chính xác.