Cấu hình black list và white list trên webmail mdaemon

  • Tuesday 17/07/2012

-Black list: chặn một email nào đó

-White list: cho phép email nào đó gửi đến

Rate this post