Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Cấu hình black list và white list trên webmail mdaemon

-Black list: chặn một email nào đó

-White list: cho phép email nào đó gửi đến

4.8 / 5 ( 14 bình chọn )
Exit mobile version