Cấu hình cần thiết để có thể chuyển dữ liệu mail từ Google về hệ thống P.A Việt Nam

  • Monday 13/04/2020

Để có thể chuyển dữ liệu được từ phía Google về P.A Việt Nam cần thực hiện các yêu cầu tối thiểu sau:

1. Tắt xác minh – chứng thực bảo vệ 2 lớp

Link: https://myaccount.google.com/security

2. Bật cho phép truy cập với ứng dụng không an toàn

https://myaccount.google.com/lesssecureapps

3. Bật Captcha cho phép truy cập vào tài khoản Google

https://accounts.google.com/DisplayUnlockCaptcha

4. Enable IMAP