Catch All là gì? Cách cấu hình catch-all email trên Mail Server Cpanel

  • Tuesday 11/12/2012

Video hướng dẫn 

 

1, Catch-all là tính năng dùng để nhận toàn bộ thư gửi đến domain của bạn mà địa chỉ người nhận không chính xác hoặc không tồn tại. Ví dụ: Bạn có một domain là domain.com và  email là myname@domain.com nhưng người gửi mail lại đánh nhầm địa chỉ là miname@domain.com.

2. Mục đích:

Việc cấu hình catch-all email giúp bạn có thể nhận được email này ở một địa chỉ email mà tùy bạn cấu hình, chẳng hạn như catchall@domain.com 

3. Các bước thực hiện
Để cấu hình catch-all email bạn vui lòng thực hiện theo hướng dẫn sau:
Login vào tài khoản cPanel của dịch vụ mail server,  Chọn Default Address
Tiếp theo bạn cần chọn domain cần cấu hình, Ở mục Forward to email address bạn điền email mà bạn muốn nhận thư vào. Sau đó chọn Change để lưu thiết lập.