Cấu hình cho phép kết nối database từ xa directadmin

  • Saturday 14/03/2020

Sau khi đã cấu hình cho open port 3306 trên firewall bạn đăng nhập vào directadmin –>MySQL Management.

Chọn database cần cho phép kết nối từ xa. Tại mục Add Access Host bạn nhập ip cho phép kết nối vào. Trường hợp bạn muốn tất cả ip đều kết nối vào thì nhập: “%”.