Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Cấu hình gửi nhận email trên Microsoft Outlook với Mac OS

Cấu hình gửi nhận email trên Microsoft Outlook với Mac OS

Bạn lưu ý cần check vào mục Leave a copy of messages on the server và KHÔNG check mục Remove from server nếu muốn lưu 1 bản copy trên server (Web Mail).

 

Video Hướng dẫn:

Rate this post
Exit mobile version