Cấu hình gửi nhận mail SSL trên Microsoft OutLook 2016

  • Tuesday 06/09/2016

Bạn lưu ý cần check vào mục Leave a copy of messages on the server và KHÔNG check mục Remove from server nếu muốn lưu 1 bản copy trên server (Web Mail).