Cấu Hình OpenFiler iSCSI Storage kết hợp với VMware ESXi

  • Thursday 13/02/2020

Cấu Hình OpenFiler iSCSI Storage kết hợp với VMware ESXi

1. Chuẩn bị:
– 1 server đã cài đặt ESXi.
– 1 server cài đặt Openfiler.

2. Cấu hình giả lập SAN bằng Openfiler với giao thức iSCSI:
– sử dụng trình duyệt web và truy cập vào OpenFiler để cấu hình Openfiler làm Share Storage.
– vào tab System để config Network cho OpenFiler; điền Hostname, cấu hình DNS, Gateway cho Openfiler.

– cấu hình và share SAN Openfiler.

– tạo Physical Volume hoặc thiết lập RAID.

– tạo 1 New Volume Group từ Physical Volume.

– thông tin của Volume Group mà chúng ta vừa tạo xong.

– chọn Add Volume bên tay trái để tạo 1 Volume.

– chọn Group Volume để cần tạo 1 Volume để chia sẽ cho các ESXi host.

– Config iSCSI in Openfiler to Share Storage: lưu ý chọn trong phần Filesystem/Volume type là iSCSI.

– sau khi tạo xong các bạn sẽ thấy thông tin về dung lượng đã sử dụng và chưa sử dụng trong Volume Group.

– sau khi tạo xong Volume việc tiếp theo là cần Enable Server iSCSI target server để các máy chủ ESXi có thể kết nối đến OpenFiler, qua Tab Server và Enable service iSCSI target lên.

– add iSCSI target.

– thực hiện LUN mapping.

– sau khi LUN mapping thành công.

– tại tab Network ACL hiện các server hay host nào có thể được truy xuất đến OPenfiler. Mặc định của nó là Deny, bạn cần chỉnh lại Alow và subnet cho nó.

3. Cấu hình iSCSI trên VMware ESXi Host:
– dùng vSphere kết nối vào vCenter để thực hiện config hoặc đăng nhập bằng trình duyệt web.
– thực hiện tạo group port trên vSwitch, sử dụng VMkernel để kết nối iSCSI đến OpenFiler: Networking → VMkernel NICs → Add VMkernel NIC.

– cấu hình IP cho VMkernel port.

– xem lại VMkernel port đã thực hiện các cấu hình.

– qua tab Storage → Adapters → Software iSCSI.

– enable iSCSI, điền IP và port SAN ảo (Openfiler) tại mục Dynamic targets.

– tại tab Storage → Devices → New datastore để thực hiện add Adapter iSCSI OpenFiler này vào ESXi làm Storage.

– đặt tên cho datastore.

– chọn dung lượng LUN của openfiler.

– finish.

– Bạn có thể thấy datastore “SAN-Openfiler” tại tab Storage, nó chính là LUN mà chúng ta đã tạo trên Openfiler.

Rate this post