[Chat30s] Cấu hình phân chia cuộc chat cho nhân viên

  • Tuesday 28/11/2017

Phần này cho phép Quý khách cấu hình cách mà hệ thống sẽ tự động phân chia cuộc chat của khách hàng cho hỗ trợ viên.

Quý khách vào Menu -> tại mục “Cấu hình chatbox” -> chọn “Hình thức phân phối chat” để tiến hành cấu hình

– không chia : Hệ thống sẽ chia cuộc chat cho toàn nhân viên, nhân viên nào tiếp nhận chat trước thì sẽ được. Trong trường hợp khách đã chọn phòng ban khi chat thì chỉ có nhân viên của phòng ban đó thấy được yêu cầu chat để tiếp nhận

– Random : Hệ thống sẽ chia ngẫu nhiên cuộc chat cho 1 nhân viên bất kỳ. Trong trường hợp khách đã chọn phòng ban khi chat thì hệ thống sẽ chia ngẫu nhiên cho nhân viên thuộc phòng ban đó

– Chia đều : Hệ thống sẽ chia đều cuộc chat cho từng người. Trung bình mỗi nhân viên đều sẽ nhận được số cuộc chat như nhau

– Chia cho người ít câu hỏi nhất : Hệ thống sẽ ưu tiên chia cuộc chat mới cho người có ít câu hỏi nhất. VD có 2 nhân viên đang chat cùng lúc 2 khách hàng và 1 nhân viên chỉ chat với 1 khách hàng thì hệ thống sẽ chia cuộc chat mới cho nhân viên đang hỗ trợ 1 khách hàng

– Xếp hàng : Hệ thống sẽ ưu tiên chia cuộc chat theo hàng đợi. Ai lâu nhất chưa nhận được chat thì sẽ được ưu tiên. Việc phân chia hàng đợi có được tính theo phòng ban, nhóm làm việc