Cấu hình Rewrite URL trên Internet Information Services (IIS) Manager 6 (Windows 2003)

  • Monday 22/07/2013

Code aspx

 

Khi viết code để cần chạy:
http://abc.com/default thay cho http://abc.com/default.aspx
1. Properties site abc.com trong IIS.
2. Chọn tab Home Directory, click nút Configuration
3. Trong mục Wildcard Application maps, click nút Insert
4. Trong ô Executable nhập dòng dưới đây:

Mã:
c:windowsmicrosoft.netframeworkv2.0.50727aspnet_isapi.dll

Check bỏ option Verify that file exists
5 Click OK và restart IIS để active.

Hình :
b1

b2

b3

b4

 

Code php

 – Bạn download chương trình Helicon ISAPI_Rewrite3 tại Link sau http://www.helicontech.com/ để IIS đọc được file .htaccess

Rate this post