Cấu hình Rewrite URL trên Internet Information Services (IIS) Manager 7 (Windows 2008 trở lên)

  • Monday 22/07/2013

Code aspx (Áp dụng cho site dùng .net 2.0 hoặc 3.5)

 – Bước 1: Chọn pool 2.0 với Pipeline mode: Classic

 – Bước 2: Chọn Handler Mappings –> Add Wildcard Script Map… –> Mục Executable: Chọn C:WindowsMicrosoft.NETFrameworkv2.0.50727aspnet_isapi.dll (lưu ý: Không chọn Framework64 nhé, nếu chọn sai sẽ không chạy được) –> Mục “Name” nhập tuỳ ý –> Chọn Ok –> Yes

 –  Bước 3: Kiểm tra pool 2.0 ở bước 1 đang chạy với quyền user nào thì set thêm quyền user đó cho site KH

Kiểm tra xem site đã chạy được rewrite hay chưa

Code php

 – Bạn download chương trình Helicon ISAPI_Rewrite3 tại Link sau http://www.helicontech.com/ để IIS7 đọc được file .htaccess