Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Cấu hình Rewrite URL trên Internet Information Services (IIS) Manager 7 (Windows 2008 trở lên)

Cấu hình Rewrite URL trên ASP.NET

Rewrite URL trên asp.net hầu hết sẽ được IIS tự động nhận diện và hoạt động nếu website có đầy đủ cấu hình. Nếu bạn sử dụng các thư viện rewrite url kiêu cũ (trên IIS 6) thì cần làm thêm bước sau :

 – Bước 1: Chọn Application Pool cho website với Pipeline mode: Classic

 – Bước 2: Vào Website trên IIS -> Chọn Handler Mappings –> Add Wildcard Script Map…

 

Mục Executable: Chọn C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\aspnet_isapi.dll . Nếu website sử dụng ASP.NET 4.0 thì chọn : C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\aspnet_isapi.dll

Mục “Name” nhập tuỳ ý –> Chọn Ok –> Yes

– Bước 3 : Chọn Edit cấu hình Script Map vừa mới add, Sau đó click nút “Request Restrictions”

Tiếp theo bỏ chọn mục “Invoke handler only if request is mapped to”

–  Bước 4: Kiểm tra Application Pool ở bước 1 đang chạy với quyền user nào thì set thêm quyền user đó cho website

 

Cấu hình Rewrite URL trên PHP

– Bạn download và cài đặt chương trình Helicon ISAPI_Rewrite3 tại Link sau http://www.helicontech.com/ để IIS7 đọc được file .htaccess

 

Tham khảo các dịch vụ VPS – CLoud Server tại P.A
https://www.pavietnam.vn/vn/vps-server.html
Xem thêm nhiều kiến thức về dịch vụ VPS – Cloud Server tại đây
Truy cập vào đây để nhận được thông tin ưu đãi -khuyến mãi thường xuyên
https://www.pavietnam.vn/vn/tin-tuc-chuong-trinh-khuyen-mai-ten-mien-hosting.html

 

Rate this post
Exit mobile version