Cấu hình SMTP với OpenCart

  • Tuesday 27/05/2014

 

+ Đăng nhập vào quản trị Website. Ví dụ: http://www.domain.com/admin/

+ Vào menu System (Hệ thống) >> Settings (Thiết lập) >> chọn Tab Mail (Thư)


– Sử dụng mail hosting :

Mail Protocol (Giao thức thư): SMTP

SMTP Host : localhost

SMTP Username : account mail sử dụng để gửi email.

SMTP Password : Password của account mail trên

SMTP Port : 25

SMTP Timeout : 5

Lưu ý : Mail hosting windows không hỗ trợ giao thức Secure – SSL,

Trường hợp bạn có dịch vụ Emailserver nằm trên server khác thì bạn khai báo lại SMTP Host là IP server mail hoặc mail.domain

 

 

mail host


– Sử dụng Gmail:

Mail Protocol (Giao thức thư): SMTP

SMTP Host : ssl://smtp.gmail.com.

SMTP Username : account Gmail sử dụng để gửi email.

SMTP Password : Password của account mail trên

SMTP Port : 465

SMTP Timeout : 5

Lưu ý : Do Gmail bắt buộc kết nối chứng thực SSL nên ta phải khai báo SMTP Host = ssl://smtp.gmail.com

gmail

Rate this post