Dkim, spf – hướng dẫn cấu hình trên Cpanel v98.0.6

  • Saturday 28/08/2021

Cấu hình spf, dkim trên Cpanel

Nếu bạn sử dụng dịch vụ mail trên hệ thống control Cpanel hãy đảm bảo cấu hình đầy đủ các record này để tăng độ tin cậy khi gửi mail đi, bài viết này sẽ giúp bạn thực hiện việc đó. Bạn cũng có thể xem thêm các khái niệm, ý nghĩa của spf, dkim tại đây

Đầu tiên bạn cần truy cập trang quản lý Cpanel, thường sẽ là http://mail.domain:1000 hoặc httpS://mailXX.maychuemail.com:2083

(thông tin này đã được cung cấp qua email đăng ký dịch vụ, bạn hãy sử dụng thông tin trong email sẽ chính xác nhất)

 

 

Tại trang quản lý Cpanel bạn chọn mục Email Deliverability

 

 

Khi bạn chưa cấu hình Dkim, sẽ thấy thông tin báo lỗi: Prolems Exist như hình trên, hãy vào mục Quản Lý

 

 

Bạn kéo xuống phần Suggested “DKIM” (TXT) Record, tại đây bạn có thể copy các giá trị để cấu hình spf, dkim cho tên miền của mình, vì mỗi nhà cung cấp tên miền sẽ có giao diện và qui định cấu hình khác nhau, bạn có thể xem ví dụ mẫu bên dưới khi cấu hình tại trang quản lý tên miền tại P.A Vietnam

Host || Record Type || Address

@ || TXT || v=spf1 +mx +a +ip4:112.213.92.186 ~all

default._domainkey || TXT || v=DKIM1; k=rsa; p=MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEA10maufYGj+gxbN799Nf8SXgLKceMHvJuNGaEUABk4B0/nLJaUnDJPCcOQb33CH/Fy4punzvMYjtri9h4eZx459cqcn/hPgoGv+Z9JmnSwJ5Sc0DXOFiGAWpeH4feDCIL+IET46UGeul4rHaahB11UQmY6wTW4cBjVEGiFG6aXbFyWvvBGMFkq7kKmFvJYhtXVddgs9poKhPBSMn1jDv3vrEOZESZPehKLRRzqk4kCu4i4JXHTfxt2wIjq7qDpKUYV4u3R70a9X0zG5i+kAeqIlYr5rmefJ0GI0B+f553eai2VQNMtJemgdJ+423K2QRSuUQONG82erX34j4sWDI9oQIDAQAB

 

Sau khi cấu hình hoàn tất, bạn chờ ít phút để DNS cập nhật và đồng bộ, sau đó vào lại Cpanel > Email Deliverability

 

 

Trạng thái đã chuyển từ Prolems Exist sang Valid, cho biết việc cấu hình đã thành công, bạn cũng có thể vào mục Quản Lý và kiểm tra lại các mục DKIM, SPF cũng sẽ thấy trạng thái là Valid.

 

 

Bạn có thể tham khảo các gói dịch vụ Email Server được P.A Vietnam cung cấp tại địa chỉ sau:

https://www.pavietnam.vn/vn/email-server.html

https://www.pavietnam.vn/vn/email-server-rieng.html

https://www.pavietnam.vn/vn/super-email-server.html

https://www.pavietnam.vn/vn/email-premium.html

Các chương trình khuyến mãi hấp dẫn: https://www.pavietnam.vn/vn/tin-tuc-chuong-trinh-khuyen-mai-ten-mien-hosting.html

 

 

5/5 - (1 bình chọn)