Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Cấu hình tạo hosting cho subdomain trong DirectAdmin

Mặc định trong directadmin sẽ không cho phép bạn tạo 1 subdomain riêng biệt như là 1 hosting khi đã tồn tại hosting của domain chính rồi. Ví dụ trong directadmin của bạn đã có hosting tên domain.com. Bây giờ bạn muốn tạo thêm 1 subdomain tên sub.domain.com như là 1 hosting riêng biệt với hosting domain chính domain.com sẽ báo lỗi.

Trường hợp này để tạo bạn mở file cấu hình của directadmin với đường dẫn:

nano /usr/local/directadmin/conf/directadmin.conf

Tìm đến dòng:check_subdomain_owner=1 bạn cho sửa lại thành:check_subdomain_owner=0 lưu lại và cho restart lại service directadmin là được.

4.5 / 5 ( 143 bình chọn )
Exit mobile version