Cấu hình tắt chức năng kiểm tra session đăng nhập directadmin

  • Tuesday 14/04/2020

Mặc định trong DirectAdmin đang bật chức năng kiểm tra session của ip đăng nhập vào directadmin. Lỗi này khi bạn đăng nhập vào directadmin xong bị logout lại ra ngoài. Trường hợp này là do ip wan ( public) tại mạng của bạn bị thay đổi liện tục, thường xảy ra khi hệ thống mạng của bạn sử dụng công nghệ Load balancing để cân bằng tải cho hệ thống mạng. Vì vậy có thể khi bạn đăng nhập vào DirectaDmin với ip của đường mạng khác sau đó chuyển sang sử dụng đường mạng với ip khác. Nên directadmin bị logout vì ip bị thay đổi.

Để cấu hình bạn mở file cấu hình của directadmin tại đường dẫn:

nano /usr/local/directadmin/conf/directadmin.conf

Tìm đến dòng: disable_ip_check=0 và thay bằng disable_ip_check=1 lưu lại và cho restart lại service directadmin là được.

service directadmin restart

Rate this post