Cấu hình URL Redirect đến một đường dẫn !

  • Saturday 02/04/2016

Hướng dẫn  URL redirect đến FaceBook

Bạn cần cấu hình tên miền của bạn redirect tới FaceBook của bạn, bạn có thể cấu hình như hình dưới đây

Lưu ý : đối với url frame thì 1 số website như facebook hay blogspot google, google site không support.

Bạn cần cấu hình url redirect thay cho url frame