Chặn IP truy cập website trên control panel Plesk 12

  • Monday 08/06/2020

Để chặn IP truy cập website trên Control Panel Plesk  (version 12 hoặc mới hơn), thực hiện theo các bước sau:

1. Login Plesk theo đường link: https://[tenmiencuaban]:8443
VD: Bạn đăng ký hosting theo tên miền pavietnam.demo và domain pavietnam.demo đã trỏ về IP của hosting thì link truy cập sẽ là https://pavietnam.demo:8443

2. Sau khi Login thành công, click vào “Websites & Domains”, sau đó click tiếp vào IIS Settings

3. Trong “IIS Settings”, mục “Deny access to the site” , check vào dòng “Enter custom value” sẽ hiển thị giao diện để nhập thông tin
Ngay bên dưới dòng “Enter custom value” là khung để nhập địa chỉ IP cần chặn, mỗi dòng là 1 IP hoặc range IP
VD
Nếu nhập 192.168.1.110 ==> chặn 1 IP 192.168.1.110
Nếu nhập 10.1.0.0/16  ==> chặn 1 dãy IP từ 10.1.0.0 đến 10.1.255.255
Nếu nhâp * ==> chặn tất cả các IP

Sau phần chặn IP là “Excluding”: Mục này nhập IP được loại trừ từ danh sách chặn phía trên
VD: muốn chặn tất cả IP truy cập , chỉ cho phép IP 1.2.3.4 và range IP 112.213.0.0/16 truy cập thì
“Enter custom value” : nhập *
“Excluding”: nhập 2 dòng
1.2.3.4
112.213.0.0/16

Trong