Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Chia nhóm thảo luận trên phòng họp room30s

Chia nhóm thảo luận trên phòng họp room30s

Trong phòng họp online nếu mọi người cần chia nhóm ra để thảo luận riêng nhiều chủ để cho từng nhóm thay vì thảo luận chung thì người thuyết trình có thể chia nhóm theo hướng dẫn sau:

Trong phòng họp click vào biểu tượng bánh răng như hình bên dưới

Chọn mục chia nhóm sẽ ra màn hình như hình bên dưới

Sau khi chia 2 phòng xong nhấn nút tạo thì những thành viên nào thuộc phòng nào sẽ xuất hiện, ví dụ tạo 2 phòng thì sẽ có 2 phòng nhau hình sau:

Thời lượng họp theo nhóm sẽ là 15 phút (Các bạn có thể tăng lên tùy cuộc họp như thế nào), sau khi hết 15 phút thì những phòng được chia nhóm sẽ kết thúc và quay trở lại phòng họp lúc ban đầu.

 

Rate this post
Exit mobile version