Cloud Drive30s: Chia sẻ file/thư mục trên Web UI

  • Thursday 26/03/2020

Chia sẻ file/thư mục trên Cloud Drive30s Web UI

 

1. Đăng nhập Cloud Drive30s web IU với user chứa file/thư mục cần chia sẻ

Đối với các gói Cloud Drive30s #1,#2 truy cập link

http://cloudstorage.superdata.vn/

Đối với các gói Cloud Drive30s từ #3 trở lên truy cập link

http://cloudstoragexxx.superdata.vn/ với xxx là số do PA cung cấp khi Quý Khách đăng ký dịch vụ

2. Sau khi đăng nhập Cloud Drive30s

Chọn mục File (biểu tượng hình tập tin ở góc trên bên trái giao diện web) > Tìm đến thư mục cần chia sẻ (trong ví dụ là chia sẻ thư mục ktpa2 cho user ktpa4)

Giao diện duyệt thư mục sẽ như bên dưới

Thực hiện chia sẻ file/thư mục cho user khác theo các bước sau (xem hình trên):

B1. Tìm và xác định file/thư mục cần chia sẻ > nhấn vào nút Share

B2. Nhập tên user Cloud Drive30s cần chia sẻ > Enter

B3. Nhấn vào nút “…” bên cạnh “Can Edit” để chỉnh lại quyền nếu cần

– Quyền chia sẻ lại (Can reshare)
– Quyền tạo file/thư mục (Can create)
– Quyền thay đổi file/thư mục (Can change): Copy, move, đổi tên
– Quyền xóa (Can Delete): nếu bỏ quyền này thì user sẽ không có quyền xóa file/thư mục
– Đặt thời gian hết hạn chia sẻ (Set expiration date): ví dụ chia sẻ từ ngày hiện tại tới cuối tháng sẽ tự động gỡ chia sẻ
– Gỡ chia sẻ (Unshare)

Chia sẻ dạng liên kết (Link)

Thực hiện chia sẻ file/thư mục ở dạng liên kết (Link) theo các bước sau:

B1. Tìm và xác định file/thư mục cần chia sẻ > nhấn vào nút Share

B2. Nhấn vào “Share Link”

B3. Chọn quyền muốn chia sẻ

– Chỉ đọc (Readonly): user chỉ có quyền xem file/thư mục được chia sẻ
– Cho phép upload file/thư mục và chỉnh sửa (Allow upload and editing)
– Chỉ cho phép upload (File drop/Upload only)
– Đặt mật khẩu khi truy cập file/thư mục được chia sẻ qua link
– Đặt thời gian hết hạn chia sẻ (Set expiration date)

File/thư mục được chia sẻ với user khác thì mặc định user này sẽ có quyền download, không thể bỏ quyền download đối với các file/thư mục được chia sẻ

B4. Copy link và gửi cho người nhận.

Lưu ý: Việc phân quyền file/thư mục được thực hiện trên giao diện web hoặc Mobile App

Đăng ký ngay Cloud Drive30s tại link bên dưới

https://www.pavietnam.vn/vn/cloud-drive30s.html

Truy cập vào đây để nhận được thông tin ưu đãi-khuyến mãi thường xuyên

https://www.pavietnam.vn/vn/tin-tuc-chuong-trinh-khuyen-mai-ten-mien-hosting.html