Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Chuyển hướng http sang https bằng .htaccess

Hướng dẫn cơ bản việc chuyển hướng từ http sang https trên các hosting Linux sử dụng Webserver là Apache hoặc LiteSpeed:

Bước 1:

Mở file .htaccess bằng trình soạn thảo trên Filemanager của Hosting, hoặc bằng công cụ FTP.

Bước 2:

Chèn đoạn mã bên dưới vào và lưu lại file (chú ý bỏ thẻ nếu trong file đã tồn tại thẻ đang có):

RewriteEngine on
RewriteCond %{HTTPS} !=on [NC]
RewriteRule ^(.*)$ https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [R=301,L]

Như thế là Website đã được chuyển hướng http sang https bằng .htaccess thành công !

4.6/5 - (187 bình chọn)
Exit mobile version