Chuyển tiếp từ http sang https trong mã nguồn website CodeIgniter

  • Wednesday 13/05/2020

Hiện nay nhu cầu sử dụng giao thức bảo mật SSL cho website đang khá phổ biến do Google đã tăng thêm trọng số ranking cho những site này. Sau khi cài đặt SSL thành công, Dưới đây là cấu hình để redirect tất cả link từ HTTP sang HTTPS

Cụ thể trong file .htaccess cần bổ sung thêm

RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTPS} !=on
RewriteRule ^ https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R=301]

Đồng thời trong file  application/config/config.php khai báo lại $config[‘base_url’]

vd web bạn có domain là tongdai.cloud thì bạn sửa lại thành
$config['base_url'] = "https://tongdai.cloud";

 

Rate this post