Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Chuyển tiếp từ http sang https trong mã nguồn website Zend Framework

Hiện nay nhu cầu sử dụng giao thức bảo mật SSL cho website đang khá phổ biến do Google đã tăng thêm trọng số ranking cho những site này. Sau khi cài đặt SSL thành công, làm thế nào để redirect tất cả link từ HTTP sang HTTPS  với website được phát triển từ Zend FrameWork

Trong file application/Bootstrap.php

Cần thêm code sau vào

protected function _initForceSSL() {
if($_SERVER['SERVER_PORT'] != '443') {
header('Location: https://' . $_SERVER['HTTP_HOST'] . $_SERVER['REQUEST_URI']);
exit();
}
}

Chúc bạn thành công

 

 

 

 

 

Rate this post
Exit mobile version