CNAME và ACNAME Record

  • Sunday 15/03/2020

Thông thường để cấu hình bí danh của 1 subdomain chúng ta thường cấu hình CNAME record

Vd  subdomain ftp.pavietnam.vn. bạn có thể cấu hình như sau

ftp IN CNAME www.pavietnam.vn

Tức ftp sẽ có bí danh là www.pavietnam.vn và dùng chung IP với www.pavietnam.vn

Tuy nhiên đối với tên miền gốc (@ hay pavietnam.vn) không được phép CNAME  bởi 1 zone dns luôn chưa thông tin của Start of Authority (SOA) và Name Server (NS).

Điều này quy định trong  https://tools.ietf.org/html/rfc1912  2.4 CNAME records

tương tự như  1 subdomain/record đã CNAME rồi thì không được phép cấu hình thêm type khác nữa  như A, MX..

Để thay thế giải pháp CNAME trên P.A sẽ cung cấp 1 record ảo là ACNAME (Alias CNAME)

vd thay vì tiengvang.com CNAME www.google.com thì  trên trang cấu hình domain của P.A cung cấp bạn chỉ cần thêm bản ghi sau

tiengvang.com. ACNAME www.google.com

Và kết quả sau khi cấu hình

 

Lưu ý:

1, không hỗ trợ  ko hỗ trợ GEO DNS, tức  như vd đính kèm có thể www.google.com ở nhiều location khác nhau có thể lookup ra nhiều IP khác nhau

https://dnschecker.org/#A/www.google.com

nhưng domain cấu hình aCname chỉ hỗ trợ ip  mà thôi

https://dnschecker.org/#A/tiengvang.com

2, Đối với subdomain thì vẫn cấu hình CNAME , không nên ACNAME, ACNAME chỉ áp dụng cho root domain @ mà thôi.