Có cần sử dụng SSL khi đã sử dụng DNSSEC

Mặc dù cả DNSSEC & SSL đều dựa vào mật mã khoá công khai, nhưng chúng thực hiện các chức năng khác nhau, bổ sung cho nhau hơn là thay thế cho nhau. DNSSEC đóng vai trò “WHERE”, còn SSL có vai trò “WHO” & “HOW”. Tham khảo bảng giá chứng chỉ SSL tại đây P.A Việt Nam cung … Đọc tiếp Có cần sử dụng SSL khi đã sử dụng DNSSEC