Cơ quan tôi là Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Bình Định định đăng ký tên miền danguycqbinhdinh.net để làm trang thông tin điện tử của đơn vị, như vậy cơ quan tôi có cần đăng ký tên miền .vn không?

  • Sunday 16/10/2016

Theo quy định tại khoản 3 Điều 7 Thông tư 24/2015/TT-BTTTT: “Báo điện tử, trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của các cơ quan Đảng, Nhà nước phải sử dụng ít nhất 01 tên miền “.vn” và lưu giữ thông tin tại hệ thống máy chủ có địa chỉ IP ở Việt Nam”. Như vậy, cơ quan bạn phải sử dụng ít nhất 01 tên miền “.vn” cho trang thông tin điện tử của mình và lưu giữ thông tin của tại hệ thống máy chủ có địa chỉ IP ở Việt Nam.